"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

EN: Child protection policy

A.M.H.N. Holocaust Museum in Northern Transylvania is fully committed to safeguarding the welfare of all children in its care. It recognises the responsibility to promote safe practice and to protect children from harm, abuse and exploitation. For the purposes of this policy and associated procedures a child is recognised as someone under the age of 18 years.

Staff and volunteers will work together to embrace difference and diversity and respect the rights of children and young people.

This document outlines A.M.H.N. Holocaust Museum in Northern Transylvania commitment to protecting children. These guidelines are based on the following principles:

 • The welfare of children is the primary
 • All children, whatever their age, culture, disability, gender, language, origin, socio-economic status, religious belief and/or sexual identity have the right to protection from all forms of harm and abuse.
 • Child protection is everyone’s
 • Children have the right to express views on all matters which affect them, should they wish to do so.
 • Organisations shall work in partnership together with children and parents/carers to promote the welfare, health and development of

A.M.H.N. Holocaust Museum in Northern Transylvania will:

 • Promote the health and welfare of children by providing opportunities for them to take part in educational program
 • Respect and promote the rights, wishes and feelings of children.
 • Promote and implement appropriate procedures to safeguard the well-being of children and protect them from
 • Recruit, train, support and supervise its staff, members and volunteers to adopt best practice to safeguard and protect children from abuse and to reduce risk to In the recruitment progress a background check is mandatory (including vetting of all staff members and volunteers).
 • Require staff, members and volunteers to adopt and abide by this Child Protection Policy and these The child protection policy is introduced to all staff members and volunteers and is part of continuous training. Reporting rules are clear to everyone. In cases of any violations or conflicts with the Child Protection Policy immediate reporting to the management of A.M.H.N. Holocaust Museum will take place. This is to protect children who might be in danger. It also means that staff members, who might act against the Child Protection Policy, will be immediately excluded form the work with children and youth until any allegations are cleared.
 • Respond to any allegations of misconduct or abuse of children in line with this Policy and these procedures as well as implementing, where appropriate, the relevant disciplinary and appeals This includes to identify the problem and people involved and immediately report to the management. If necessary, the incident will be reported to the police.
 • Observe guidelines issued by local Child Protection Committees for the protection of
 • Regularly monitor and evaluate the implementation of this Policy and these

Review

This Policy and these Procedures will be regularly reviewed:

 • In accordance with changes in legislation and guidance on the protection of children or following any changes within A.M.H.N. Holocaust Museum in Northern Transylvania.
 • Following any issues or concerns raised about the protection of children within

A.M.H.N. Holocaust Museum in Northern Transylvania

 • In all other circumstances, at least every three years.

⇓ Child Protection Policy Holocaust Museum 2023.pdf

RO: Politica de protecție a copilului

Muzeul Holocaustului AMHN din Transilvania de Nord se angajează pe deplin să securizeze protecția tuturor copiilor. De asemenea revine în responsabilitatea de a promova practici sigure și de a proteja copiii de vătămări, abuz și exploatare . În scopul acestei politici și procedurilor asociate, un copil este recunoscut ca persoană cu vârsta sub 18 ani.

Personalul și voluntarii vor lucra împreună pentru a face diferența și diversitatea și pentru a respecta drepturile copiilor și tinerilor.

Acest document subliniază angajamentul Muzeului Holocaustului AMHN din Transilvania de Nord pentru protejarea copiilor. Aceste linii directoare se bazează pe următoarele principii:

 • Siguranța copiilor este preocuparea principală.
 • Toți copiii, indiferent de vârstă, cultură, dizabilitate, sex, limbă, origine, statut socio-economic, credință religioasă și/sau identitate sexuală, au dreptul la protecție împotriva tuturor formelor de vătămare și abuz.
 • Protecția copilului este responsabilitatea tuturor.
 • Copiii au dreptul de a-și exprima opiniile cu privire la toate problemele care îi afectează, dacă doresc să facă acest lucru.
 • Organizațiile vor lucra în parteneriat cu copiii și părinții/îngrijitorii pentru a promova bunăstarea, sănătatea și dezvoltarea copiilor.

Muzeul Holocaustului AMHN din Transilvania de Nord va:

 • Promova sănătatea și bunăstarea copiilor, oferindu-le oportunități de a participa la programul educațional în siguranță.
 • Respecta și promova drepturile, dorințele și sentimentele copiilor.
 • Promova și implementa procedurile adecvate pentru a proteja siguranța copiilor și pentru a-i proteja de abuz.
 • Recruta, instrui, sprijini și supraveghea personalul, membrii și voluntarii săi pentru a adopta cele mai bune practici pentru a proteja copiii de abuz și pentru a reduce riscul pentru ei înșiși. În procesul de recrutare, este obligatorie verificarea antecedentelor (inclusiv verificarea tuturor membrilor personalului și voluntarilor).
 • Solicita personalului, membrilor și voluntarilor să adopte și să respecte această Politică de protecție a copilului și aceste proceduri. Politica de protecție a copilului este prezentată tuturor membrilor personalului și voluntarilor și face parte din formarea continuă. Regulile de raportare sunt clare pentru toată lumea. În cazul oricăror încălcări sau conflicte cu Politica de protecție a copilului, va avea loc raportarea imediată către conducerea Muzeului Holocaustului AMHN.

Acest lucru este pentru a proteja copiii care ar putea fi în pericol. De asemenea, înseamnă că membrii personalului, care ar putea acționa împotriva Politicii de protecție a copilului, vor fi imediat excluși din activitatea cu copiii și tinerii până când orice acuzație va fi clarificată.

 • Răspunde oricăror acuzații de conduită greșită sau abuz asupra copiilor în conformitate cu această Politică și aceste proceduri, precum și implementarea, acolo unde este cazul, a procedurilor disciplinare și de apel relevante. Aceasta include identificarea problemei și a persoanelor implicate și raportarea imediată conducerii. Dacă este necesar, incidentul va fi raportat la poliție.
 • Respecta orientările emise de Comitetele locale pentru protecția copilului.
 • Monitoriza și evalua în mod regulat implementarea acestei Politici și a acestor proceduri.

Revizuire

Această politică și aceste proceduri vor fi revizuite în mod regulat:

În conformitate cu modificările legislației și îndrumărilor privind protecția copiilor sau ca urmare a oricăror modificări în cadrul Muzeului Holocaustului AMHN din Transilvania de Nord.

 • În urma oricăror probleme sau preocupări ridicate cu privire la protecția copiilor din interior. Muzeul Holocaustului AMHN din Transilvania de Nord.
 • În toate celelalte circumstanțe, cel puțin o dată la trei ani.

⇓ Politica de protecție a copilului.pdf